Truyện ngắn
Bên trong pháo đài
Buổi sáng sinh phần
Cái chết sau quá khứ
Cánh đồng mùa gặt khô
Giấc mơ thổ
Giáo sĩ
Gia phả
Mùa mưa gai sắc
Ngôi nhà sau lưng Văn miếu
táo Mỹ và những nhụy cúc
Nhã Nam
Sàigòn, ngày lạ mặt
Dấu hỏi Sorrente
Vĩ Diên
Pháo thuyền trên dòng Yang-Tsé 


Hiệp hội tương tế Bắc Việt nghĩa trangTiểu luận
Đông Dương 1993
Lịch sử trong tiểu thuyết
Trang tôn kinh huyền hoặc hậu hiện đại

 

 

© Copyright Trần Vũ