Trần Vũ

 

 

Tác phẩm đã xuất bản:

-      Ngôi Nhà Sau Lưng Văn Miếu, Thời Văn 1988, Hồng Lĩnh tái bản 1994

-      Cái Chết Sau Quá Khứ, Hồng Lĩnh xuất bản 1993

 

 

 

 

© Copyright Trần Vũ